Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Vyhraj sušičku BOSCH

Zde najdete pravidla pro losování sušičky BOSCH

Zde najdete pravidla pro losování sušičky BOSCH

Pravidla soutěže

 

 1. Obecná ustanovení

 

 1. Soutěž „Bosch Family Run – Soutěž o sušičku prádla Bosch“ (dále také jen „soutěž“) probíhá výhradně na území České republiky v době jednotlivých závodů, které probíhají v době od 22. 4. 2017 do 14. 10.

 

 1. Účastníkem soutěže se stává každý závodník příslušného závodu „Bosch Family Run“ (dále jen „závod“), starší 15 let, který se zaregistruje do příslušného závodu (v rámci registračního formuláře uvede, své jméno, příjmení, rok narození a bydliště), uhradí registrační poplatek, získá registrační číslo a absolvuje běh Bosch Family Run v jednom z těchto závodů:

22.4.

OSTRAVA

 

 

29.4.

HRADEC KRÁLOVÉ

 

 

13.5.

BRNO

 

 

12.8.

MOST

 

 

16.9.

PRAHA

 

 

23.9.

PLZEŇ

 

 

7.10.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

 

 

14.10.

OLOMOUC

 

 

  

 

Účastník soutěže je při registraci do závodu poučen, že jeho registrační číslo je automaticky zařazeno do slosování o výhru v této soutěži. Do slosování je umístěno výhradně registrační číslo soutěžícího a jen dle něj bude výherce určen. Pořadatelé soutěže nemají pro účely této soutěže přístup k ostatním osobním údajům soutěžícího, uvedených v rámci registrace do závodu, a nemohou je pro účely této soutěže jakkoliv užít např.: ani spárovat registrační číslo s registračním číslem výherce.

 

 

 1. Po každém doběhu výše uvedených závodů proběhne na hlavním pódiu samostatné slosování startovních registračních čísel zaregistrovaných účastníků příslušného závodu, kteří se zapojili do soutěže v rámci příslušného závodu. Každý závod se tak vyhodnocuje samostatně a registrace se jakkoliv nepřesouvají. Losování zajišťují pořadatelé akce a bude provedeno náhodně vybraným divákem. O losování bude pořízen písemný protokol.

 

Vylosovaný účastník běhu v rámci příslušného závodu Bosch Family Run, který se ihned po vylosování prokáže vylosovaným startovním registračním číslem, získává výhru a to 1 ks sušičky prádla Bosch WTM85250BY doporučená MOC 17.990,-Kč vč. DPH.

 

Pokud se v přiměřené lhůtě po uskutečnění losování a po opakované výzvě nepřihlásí příslušný vylosovaný výherce či se neprokáže uvedeným registračním číslem, losování se následně opakuje, a to za stejných podmínek, a to až do vylosování výherce soutěže, který prokáže nárok na výhru.

 

 1. Pořadatelem soutěže je obchodní společnost Event media s.r.o., IČ: 24269573, se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „Event media“), společnost Innovate, s.r.o., IČ: 26705745, se sídlem Bělehradská 11, 140 00, Praha 4 (dále jen „INNOVATE“) a společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o., IČ: 251 26 954, se sídlem Radlická 350, 158 00 Praha 5 (dále jen “BSH”)

 

 1. Z účasti v soutěži jsou vyloučení zaměstnanci společností Event Media, INNOVATE  a BSH a osoby jim blízké.

 

 1. Účastník se svou účastí v soutěži zavazuje dodržovat pravidla této soutěže.

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv zrušit bez náhrady.

 

 1. Výhry v soutěži ani účast v soutěž nejsou právně a soudně vymahatelné.

 

 1. Ve sporných případech soutěže si pořadatelé vyhrazují právo rozhodnout s konečnou platností.

 

 1. Výhra nad 10 000 Kč podléhá zdanění srážkovou daní. Srážkovou daň z výhry bude v souladu se zákonnými ustanoveními uhrazena INNOVATE.

 

 1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatelé jsou oprávněni bezplatně v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uveřejňovat jména a příjmení, pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové, zvukové či audiovizuální záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích, v médiích (včetně internetu), v propagačních materiálech a reklamních materiálech pořadatelů po dobu 5 let od skončení této soutěže.

 

 1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat a zároveň tímto uděluje účastník společnosti BSH, jakožto správci (dále jen „správce“) souhlas k níže uvedenému zpracování svých údajů sdělených při výhře v soutěži resp. minimálně svého jména, příjmení, adresy bydliště, telefonního čísla, e-mailu (dále jen „Údaje“), a to za účelem účasti v soutěži, kontaktování výherce a předání výher, a dále k marketingovým účelům správce tj. nabízení výrobků a služeb, poskytování odborných a marketingových informací a zasílání pozvánek na akce, organizace akcí, a toto vše jakýmikoli prostředky komunikace (e-mail, telefon, pošta, atd.). Uvedený souhlas zahrnuje i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.. Údaje budou uloženy a zpracovány po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu. Údaje mohou být zpracovány na základě pověření správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb. i zpracovatelem, jímž je zejména INNOVATE, Event Media a další dodavatele zajištující pořádání této soutěže a výše uvedené marketingové aktivity. Soutěžící bere na vědomí, že má práva uvedená v § 11, 12 a 21 zákona č.101/2000 Sb., tj. zejména má právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, právo na blokování, doplnění či likvidaci, jakož i právo na omezení zpracování a od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) právo na přenositelnost údajů. V případě uvedených žádostí, žádostí o nápravu či vysvětlení v případě pochybností soutěžícího o dodržování jeho práv, se může soutěžící obrátit na správce na adresu jeho sídla. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – uoou.cz, u kterého může podat soutěžící stížnost.

 

 1. Předání výher

 

 1. Výherce v místě losování obdrží obratem po ověření jeho nároku na výhru (resp. prokázání se příslušným registračním číslem) voucher s informací o výhře, s tím, že zároveň bude výherce vyzván ke  sdělení svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo) zejména za účelem předání výhry. Vyrozumění o pravidlech soutěže, dalším postupu a zaslání výhry výhercům zašle INNOVATE elektronickou poštou, případně bude výherce informovat telefonicky nejpozději do 10 dnů od oznámení vylosování v příslušném závodu. Výhra bude zaslána výhercům přepravní službou nejpozději do 21 dnů od oznámení vylosování v příslušném závodu. Výhra bude předána oproti podpisu předávacího protokolu. Za vylosovaného výherce, mladšího 18 let přebírá výhru výhradně zákonný zástupce účastníka, který se prokáže platným dokladem.

 

 1. Jméno a příjmení výherců zveřejní vč. fotodokumentace předání voucheru Event Media na internetových stránkách night-run.cz a FB Night Run následující den po vylosování příslušného závodu v rámci soutěže, s čímž výherce svou účastí v soutěži vyslovuje svůj souhlas.

 

 1. Výhra nemůže být proplacena v penězích či jiném plnění a je nepřenosná.

 

 1. Při účasti v závodu, buďte, prosíme, maximálně opatrní a důsledně dbejte o ochranu Vašeho zdraví a zdraví všech dalších přítomných osob. Pořadatelé neodpovídají za žádné škody spojených s účastí v závodu či v soutěži případně s užíváním výher nebo v souvislosti s Výherce není oprávněn požadovat od pořadatelů žádné dodatečné nároky nad rámec poskytnuté výhry.

 

 1. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly mohou být ze soutěže vyřazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.

 

 1. Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v závodech, v soutěži a v souvislosti s užíváním výher. Reklamace výher je vyloučena.

 

 1. Účastníci prohlašují, že se soutěže účastní výhradně na vlastní odpovědnost a pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v souvislosti s touto soutěží (ať již se jedná o škodu na zdraví, či škodu na majetku).

 

 1. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatelé si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty.

 

Úplná pravidla jsou k dispozici v na jednotlivých soutěžních místech v době závodů a na http://www.night-run.cz/serie/bosch-family-run.html

Sdílet